صنعت نساجی

ارتباطات درون صنعت نساجی

وقتی صحبت از تاسیس انجمن ها ، اتحادیه ها ، گروهها و کانالهای ارتباطی در صنعت نساجی میشود، یعنی موضوع شکست و پیروزی در صنعت نساجی برای صاحبان و اعضای آن دارای اهمیت است . وقتی دولت این مجوز را از طریق ایجاد ساز وکارهای حقوقی اعطا میکند، یعنی وجود صنایع برای دولت نیز از …

ارتباطات درون صنعت نساجی ادامه »