جت رنگرزی برند tecninox

برند : tecninox

سال ساخت : 1999

تعداد : 5 عدد

درحال کار

در اروپا

جت رنگرزی برند tecninox

تعداد : 5 عدد

سال ساخت : 1999

2 عدد ظرفیت 400 کیلو

1 عدد ظرفیت 600 کیلو

1 عدد ظرفیت 320 کیلو

1 عدد ظرفیت 100 کیلو

ماشین ها درحال کار هستند.

در اروپا

شماره تماس : 09123793327

آقای مهندس رازقی راد