دستگاه ماشین بافندگی اپتی مکس رپیری گاید دار

۲۲ عدد

عرض ۲۲۰

سال ساخت ۲۰۱۷

دابی ۱۶ ورد

۸ رنگ پود

دسته:

۲۲ عدد

عرض ۲۲۰

سال ساخت ۲۰۱۷

دابی ۱۶ ورد

۸ رنگ پود

شماره تماس : 09123793327

آقای مهندس رازقی راد