دستگاه موازی ( دستگاه چند لا ساز)

دستگاه موازی ( دستگاه چند لا ساز)
ساخت ssm
سال ساخت 2001
تعداد هد : 40 هد ( کله)

دستگاه موازی ( دستگاه چند لا ساز)
ساخت ssm
سال ساخت 2001
تعداد هد : 40 هد ( کله)