دستگاه پیکانول اپتیمکس

سازنده: Picanol

نوع: Optimax

عرض: 360

سال ساخت: 2015

چهار رنگ

دستگاه پیکانول اپتیمکس

سازنده: Picanol

نوع: Optimax

عرض: 360

سال ساخت: 2015

چهار رنگ

با سیستم batching motion

با چهار اکومولاتور